Thủ tướng chịu trách nhiệm trước QH về hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng quyết định thành lập 

Xem với cỡ chữ

Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đã thể hiện quyết tâm cải cách và yêu cầu quản lý doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế toàn cầu. Yêu cầu trọng tâm của Luật này là phải tăng cường và cụ thể hóa trách nhiệm giám sát của QH, trách nhiệm công khai thông tin của các cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước với công chúng; có chế tài xử lý các hành vi vi phạm đối với doanh nghiệp Nhà nước; phân định chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước trong hoạt động đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đã đầu tư tại doanh nghiệp Nhà nước; bảo đảm tuân thủ nguyên tắc phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bảo đảm bình đẳng giữa mọi thành phần kinh tế trước pháp luật. Vì thế, cần cụ thể hóa và làm rõ hơn nữa nội dung, nội hàm của cụm từ đầu tư và cụm từ quản lý vốn gồm những nội dung gì và mục tiêu nào. Đầu tư và quản lý vốn trong doanh nghiệp Nhà nước có khác nhau hay không. Đây là khái niệm quan trọng nhất đối với dự án Luật này để nói lên điểm khác biệt trong việc sử dụng, quản lý vốn Nhà nước với các nguồn vốn khác trong xã hội.

Về quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước, Điều 46 quy định quyền và trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, tôi đề nghị bổ sung thêm quy định: chịu trách nhiệm trước QH về các quyết định của mình đối với hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng trực tiếp thành lập. Theo tôi bổ sung quy định này là cần thiết theo tinh thần bình đẳng như các đại diện chủ sở hữu khác trong các Điều 48, Điều 50, Điều 51 của dự thảo Luật và cũng tăng trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động của Nhà nước pháp quyền.

ĐBQH Nguyễn Thị Hồng Hà (TP Hà Nội)