Thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không được BHYT thanh toán 

Xem với cỡ chữ
Tại kỳ họp thứ 11, các đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV đã nhất trí thông qua Nghị quyết về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuôc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội .

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền trình bày, ngày 30/11/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BYT quy định tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiếm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, liên ngành Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình số 1143/TTr-LS:YT-TC-LĐTB&XH trình UBND TP báo cáo HĐND TP ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ- HĐND ngày 07/4/2019 của HĐND TP quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội. Theo đó, mức giá quy định tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND là mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế.
Ngày 5/7/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiếm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

Mức giá quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT không thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chỉ thay đổi mức lương cơ sở tính vào giá dịch vụ từ 1.390.000 đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018) sang mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng (theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019).
Thông tư số 14/2019/TT-BYT thay thế các phụ lục I, II, III tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT và sửa đổi bổ sung một số nội dung khác như sau:
Sửa đổi, bổ sung Điều 2: “...Điều chỉnh ghi chú của các mục: mục 61 về phẫu thuật nội soi sửa van hai lá; mục 62 về phẫu thuật nội soi thay van hai lá; mục 63 về phẫu thuật nội soi đóng lỗ thông liên nhĩ và bô sung ghi chú một số dịch vụ tại mục 64, 65, 66 của Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này’’
Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 3: “...Tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; ”
Sửa đổi, bổ sung Điều 6: Sửa đổi điểm b khoản 5 như sau: “b) Trường họp trong khoa cấp cứu hoặc khoa Gây mê hồi sức có một sổ giường được sử dụng để điều trị tích cực; giường bệnh sau hậu phẫu của các phẫu thuật loại đặc biệt và các giường bệnh này đáp ứng được yêu cầu của giường hồi sức tích cực quy định tại Quy chế Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc ban hành kèm 15: "15. Ngày giường bệnh ngoại khoa sau thực hiện “Phẫu thuật đục thủy tinh thế bằng phương pháp theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bổ sung khoản Phaco ” áp dụng mức giá “Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng" của loại 3 tương ứng theo hạng bệnh viện tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
Để thống nhất mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa người không có BHYT và người có BHYT trong cùng một cơ sớ khám bệnh, chữa bệnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám chữa bệnh thống nhất một danh mục, một giá, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy người dân tham gia BHYT tạo sự công bằng hơn trong việc thực hiện chính sách chung. Do vậy cần thiết phải điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế Irong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước để đảm bảo phù hợp với quy định. 
Cũng theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, việc khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế đang thực hiện theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 07/4/2019 của HĐND TP khóa XV, kỳ họp thứ 8 về việc ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP Hà Nội. Mức giá quy định tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND là mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế.
Theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Giá, Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế quy định tại Thông tư 14/2019/TT-BYT, HĐND cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý. 
Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, quy định: “Trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền quyết định mức giá khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư này, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục thực hiện mức giá đã được quy định cho đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định mức giá theo quy định tại Thông tư này ”.
Đồng thời, Bộ Y tế cũng có chỉ đạo tại Công văn số 4763/BYT-KH-TC ngày 16/8/2019 về việc triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BYT và Thông tư số 14/2019/TT-BYT quy định về giá dịch vụ KB, CB; theo đó, quy định về thấm quyền quyết định mức giá thu và thời điểm thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BYT:
HĐND cấp tỉnh (HĐND tỉnh) quyẽt định mức giá cụ thể và thời điếm thực hiện tại các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý. "
Để thống nhất mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa người không có BHYT và người có BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; căn cứ nguyên tắc định giá quy định tại khoản I Điều 20 Luật Giá, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu để UBND trình HĐND tỉnh quyết định mức giá cụ thể áp dụng tại các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý bằng mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT. (Khi áp dụng mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT thì không cần thiết xảy dựng định mức kinh tế kỹ thuật, phương án giá dịch vụ) ”.
Đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét áp dụng mức giá cho đối tượng không thanh toán từ quỹ BHYT theo quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT trong năm 2019”.
Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý thống nhất, UBND TP đề xuất như sau: Ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thời điểm thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội bằng mức giá tối đa quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế, thông qua đó bảo đảm nguồn thu hợp pháp và hợp lý cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc TP Hà Nội và bảo đảm quyền lợi của người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh.
Bằng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục số I, II, III của Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế; Các bệnh viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến TP cỏ chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.
Đối với phòng khám đa khoa khu vực, trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.
Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.
Trạm y tế xã, phường, thị trấn, mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III.
Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. 
Trong báo cáo thẩm tra, HĐND TP đề nghị UBND TP làm rõ mức độ ảnh hưởng của việc tăng giá các địch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT tới chỉ số giá tiêu dùng. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp; chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Nghị quyết sau khi được HĐND TP thông qua. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân về việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế là thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xóa bỏ bao cấp qua giá, thực hiện giá thị trường đối với các dịch vụ công có sự kiểm soát của Nhà nước; chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc TP tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh, chất lượng phục vụ người bệnh; tiếp tục đổi mới phong cách và thái độ phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người bệnh.
Nghị quyết được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

P.L