Thêm 2 thủ tục hành chính hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1696/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Theo đó, công bố 2 TTHC lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho DNNVV thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp, bao gồm: Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho DNNVV và thủ tục đề nghị thanh toán chi phí tư vấn pháp luật cho DNNVV. Trong đó, trình tự thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho DNNVV và hồ sơ đề nghị như sau:

Về trình tự thực hiện: DNNVV tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thông qua danh sách tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên Cổng thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ đó. Sau khi thỏa thuận dịch vụ tư vấn pháp luật với tư vấn viên pháp luật phù hợp thuộc mạng lưới tư vấn viên pháp pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 55/2019/NĐ-CP, DNNVV gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng phương thức điện tử đến bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật về vụ việc, vướng mắc.

Về hồ sơ đề nghị bao gồm: Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu được quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP hoặc văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định này; Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật giữa tư vấn viên pháp luật và DNNVV, trong đó nêu rõ nội dung tư vấn, phí dịch vụ tư vấn.

Không thu phí, lệ phí khi thực hiện 2 thủ tục hành chính nêu trên. Quyết định 1696/QĐ-BTP chính thức có hiệu lực từ ngày 16.8.

Ngân Anh