Thẩm quyền của Thường trực HĐND cần tương xứng với vị trí và cơ cấu 

Xem với cỡ chữ
Theo Báo cáo Kết quả Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 7 mới đây của Ban Công tác đại biểu, tại Hội nghị, Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực đã đề xuất, kiến nghị QH sớm nghiên cứu, xem xét việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 7

Cụ thể, về thẩm quyền của Thường trực HĐND cần tương xứng với vị trí và cơ cấu của Thường trực HĐND, đồng thời bảo đảm nguyên tắc hoạt động của HĐND. Giảm đại biểu cơ cấu trong các cơ quan hành chính nhà nước, tăng số lượng đại biểu chuyên trách nhằm phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khách quan trong các quyết định của HĐND. Về cơ cấu tổ chức HĐND cấp tỉnh, nên giữ nguyên 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh và không quá 2 Phó Trưởng ban HĐND; không quá 2 Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện và 1 Phó Trưởng ban HĐND cấp huyện như Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 để bảo đảm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiều ý kiến đề nghị QH, Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị cần quan tâm hơn tới công tác quy hoạch, lựa chọn nhân sự ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách, nhằm củng cố và nâng cao vị trí, vai trò của HĐND, thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

UBTVQH sớm nghiên cứu việc hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh, sớm tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 580/2018/NQ - UBTVQH14 để trình QH đưa ra mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xết tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trước mắt chỉ nên sáp nhập bộ máy tham mưu, giúp việc của Đoàn ĐBQH và HĐND. 

UBTVQH xem xét, nghiên cứu quy định mối quan hệ giữa Thường trực HĐND cấp tỉnh với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các Ban thuộc UBTVQH, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình phối hợp, trao đổi thông tin về những nội dung quan trọng, cần thiết tại các hội nghị, hội thảo; ban hành quy định về mối quan hệ giữa Thường trực HĐND cấp tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã, làm cơ sở phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đánh giá hoạt động hàng năm và cả nhiệm kỳ.

PV