Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn

Tham gia ngay từ bước đề nghị xây dựng nghị quyết 

Xem với cỡ chữ
Để quá trình xây dựng nghị quyết thuận tiện nhất, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định về hệ thống quy trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, hệ thống khoa học, đầy đủ các bước thực hiện của từng cơ quan với từng mốc thời gian cụ thể. Đặc biệt, giao cho các Ban HĐND tỉnh tham gia ngay từ bước đề nghị xây dựng nghị quyết để các Ban chủ động nghiên cứu, phối hợp với cơ quan soạn thảo, cơ quan trình hồ sơ dự thảo nghị quyết ngay từ khi bắt đầu và đồng hành trong suốt quá trình xây dựng.

Tham gia ý kiến của các đối tượng chịu tác động còn hình thức

Văn phòng tham mưu đã ban hành Đề án “Nâng cao năng lực tham mưu, giúp việc phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021”. Trong đó, Văn phòng thành lập Tổ giúp việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy định của Trung ương giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh, giúp Thường trực đôn đốc UBND tỉnh xây dựng các chính sách Trung ương giao được kịp thời; đồng thời, giúp Thường trực HĐND tỉnh chủ động trong việc điều hòa số lượng dự thảo nghị quyết giữa các kỳ họp, tránh được tình trạng có kỳ ít, có kỳ nhiều nội dung.

Nhìn chung, quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn được thực hiện theo quy định. Việc xây dựng đề án, tờ trình, hồ sơ dự thảo nghị quyết đã được UBND tỉnh quan tâm trong công tác chuẩn bị, lấy ý kiến đóng góp từ các đối tượng chịu tác động, các ngành liên quan. Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động tổ chức khảo sát thực tế tại cơ sở để đánh giá tính phù hợp và khả thi của dự thảo nghị quyết. Vì vậy, các báo cáo thẩm tra đã thể hiện rõ quan điểm, có tính phản biện cao, cung cấp nhiều thông tin giúp đại biểu có căn cứ thảo luận, quyết định, được đa số đại biểu HĐND tỉnh đồng tình, đánh giá cao.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm sự thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết được Thường trực HĐND tỉnh rút kinh nghiệm sau mỗi kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành phù hợp với điều kiện thực tế và quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc rà soát các nội dung quy định được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên đôi khi chưa kịp thời. Một số hồ sơ dự thảo nghị quyết đôi khi còn sơ sài, thuyết minh chưa cụ thể dự kiến nguồn lực để thực hiện; còn có hồ sơ dự thảo nghị quyết đề xuất gấp nên thiếu chủ động. Dự thảo nghị quyết của một số cơ quan soạn thảo chưa bao quát hết nội dung; thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo nghị quyết chưa đạt yêu cầu. Việc tham gia ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động còn hình thức...


Đại biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn Ảnh: Phùng Mai

Quy định hệ thống quy trình xây dựng nghị quyết

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, HĐND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình và chế độ làm việc của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và thực tế hoạt động. Quy chế được ban hành đã làm cơ sở xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh. Trong đó, có quy định về trách nhiệm của đại biểu HĐND, Tổ đại biểu, các Ban, Thường trực HĐND trong việc tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh.

Để thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh. Quy chế đã quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, cách thức phối hợp để tổ chức, triển khai và giải quyết công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh theo quy định với 5 nội dung phối hợp. Trong đó, có việc chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức, đánh giá kết quả kỳ họp; việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh và chuẩn bị nội dung, chương trình, tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đã tham mưu Đảng đoàn HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 30.11.2016 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trên cơ sở đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 01-QĐ/ĐĐ.HĐND ngày 6.3.2017 về thông qua Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 5.6.2017 về thực hiện “Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để quá trình xây dựng nghị quyết thuận tiện nhất, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định về hệ thống quy trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, hệ thống khoa học, đầy đủ các bước thực hiện của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình đến Văn phòng, các Ban, Thường trực và kỳ họp HĐND tỉnh với từng mốc thời gian cụ thể, nhằm tạo thuận lợi cho việc tra cứu của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đặc biệt, trong hệ thống quy trình này, giao cho các Ban HĐND tỉnh tham gia ngay từ bước đề nghị xây dựng nghị quyết để các Ban chủ động nghiên cứu, phối hợp với cơ quan soạn thảo, cơ quan trình hồ sơ dự thảo nghị quyết ngay từ khi bắt đầu và đồng hành trong suốt quá trình xây dựng.

MAI PHƯƠNG