Tập huấn nghị sỹ: Nội dung tập huấn 

Xem với cỡ chữ
Nghị sỹ thường được tập huấn về kỹ năng lãnh đạo.

      Ví dụ một cơ sở tập huấn ở Australia đào tạo về các kỹ năng: Xây dựng pháp luật (có chương trình từ cơ bản, đến nâng cao); Điều tiết sự phát triển; Đánh giá sự phát triển; Lập kế hoạch và phát triển cộng đồng; Lập kế hoạch và hoạt động quản lý; Lãnh đạo chính quyền địa phương; Kỹ năng phân tích những yếu tố bền vững; Lập kế hoạch chiến lược.
      Bên cạnh đó, các nghị sỹ còn được tập huấn một số kỹ năng cá nhân như: Kỹ năng diễn thuyết; Kỹ năng tiếp xúc cử tri; Kỹ năng giao tiếp với cơ quan báo chí và truyền thông...
      Nội dung của các chương trình tập huấn được thiết kế linh hoạt, theo nhu cầu của người học. Những nội dung này phải bảo đảm luôn “mới mẻ”, gắn liền với diễn biến của đời sống chính trị và thực tiễn hoạt động của nghị viện.