Ngành tài nguyên và môi trường

Tạo đột phá về cải cách hành chính 

Xem với cỡ chữ
Trong những tháng đầu năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN - MT) đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01.01.2019 của Chính phủ. Quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, khoa học trong công tác chỉ đạo điều hành, lắng nghe đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để kiến tạo cho phát triển; kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc phát sinh từ địa phương cơ sở để thúc đẩy phát triển bứt phá.

Hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra

Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN - MT), từ đầu năm 2019 đến nay, Bộ đã tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC). Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.


Áp dụng TCVN ISO 9001 2008  vào việc cải cách hành chính tài nguyên và môi trường

Cho đến nay, Bộ đã đạt được những chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm như thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa, nhất là trong lĩnh vực môi trường, số thủ tục thực hiện theo hình thức trực tuyến vượt mức Thủ tướng Chính phủ giao. Thu ngân sách vượt mức kế hoạch trong 6 tháng đầu năm (đến 30.6.2019 đã đạt 106% kế hoạch giao); hoàn thành việc giám sát quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai ở đô thị, nguồn thu từ đất dự kiến vượt kế hoạch đề ra, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 97,3% diện tích cần cấp, tỷ lệ người có đất nông nghiệp bị thu hồi hài lòng về mức bồi thường đạt 68% (qua khảo sát của PAPI). Thu tiền từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước lũy kế đến nay đạt 9.000 tỷ đồng tăng 2.000 tỷ đồng so với năm 2018; các hồ chứa được giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc vận hành hàng ngày bảo đảm yêu cầu điều tiết nước cho sản xuất và phát điện. Tài nguyên khoáng sản được quản lý minh bạch hiệu quả thông qua đấu giá quyền khai thác mỏ, khoáng sản. Hoàn thành xây dựng kế hoạch Tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22.10.2018 về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Ứng phó với biến đổi khí hậu đã huy động được sự chung tay của hệ thống chính trị nhất là ở ĐBSCL.

Bộ tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo công tác CCHC với trọng tâm là cải cách TTHC và hiện đại hóa nền hành chính. Từ cuối năm 2018, Bộ đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 và 12 chương trình, kế hoạch thành phần. Thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá 25 TTHC, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực môi trường. Công bố TTHC trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản (A7) lên từ 5 - 8 bậc, chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) lên 2 - 3 bậc trong năm 2019.

Bộ đã thực hiện việc quản lý điều hành, ký số hoàn toàn trên môi trường mạng ở Bộ và kết nối với các địa phương. Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, liên thông, gửi nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia; Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 99 TTHC, trong đó có 68 dịch vụ công mức độ 3, 15 dịch vụ công mức độ 4 (11 thủ tục kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia), vượt mức kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 63 thủ tục. Chỉ số CCHC năm 2018 (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 có bước tiến đạt 82.52/100 điểm, xếp thứ 9/18 bộ, ngành. Về kết quả giải quyết TTHC: Bộ đã tiếp nhận tổng số 2.302 hồ sơ TTHC, đã giải quyết, trả kết quả 1.112 hồ sơ, trong đó có 73,3% hồ sơ trả đúng hạn.

Theo đánh giá của Vụ Tổ chức cán bộ, các chương trình, kế hoạch thành phần về công tác CCHC năm 2019 của Bộ đã được ban hành kịp thời, đầy đủ làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác CCHC chất lượng, hiệu quả. Tuy vậy, việc bố trí kinh phí cho công tác CCHC vẫn còn khó khăn; chưa huy động và đa dạng hóa được các nguồn vốn, bao gồm cả công tác hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho công tác CCHC.

Hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiện toàn bộ máy

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ TN - MT đã xác định, lấy việc hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về TN - MT để tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn từ thực tiễn: Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực triển khai đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch của các lĩnh vực có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường như: Đất đai, khoáng sản, biển và hải đảo, môi trường, tài nguyên nước. Xây dựng để ban hành các quy định giải quyết tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quản lý tài nguyên nước, khoáng sản để huy động nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội. Bộ đã hoàn thành việc trình ban hành, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật Đo đạc bản đồ tạo thành hành lang pháp lý cho công tác đo đạc, phát triển các ứng dụng về thông tin địa lý, viễn thám trong quản lý giám sát về tài nguyên và môi trường, phát triển kinh tế - xã hội. Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) với nhiều nội dung đổi mới, chú trọng kiểm soát, phòng ngừa ô nhiễm; quản lý chặt chẽ chất thải rắn, quản lý nước thải, quản lý khí thải; nhập khẩu phế liệu; đẩy mạnh CCHC, tăng cường phân cấp cho địa phương; tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với công tác BVMT. Tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn thiện trình Chính phủ 06 nghị định. Xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13 đề án triển khai nghị quyết của Trung ương và thí điểm một số cơ chế đột phá để phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư, trong đó 6 thông tư thuộc Chương trình 6 tháng đầu năm, 1 thông tư ngoài Chương trình và 2 thông tư trước tiến độ.

 Bên cạnh đó tiếp tục tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổng cục, mô hình tổ chức của ngành; rà soát quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập; sơ kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21.3.2016 về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực TN - MT. Triển khai xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành TN - MT đến năm 2030; hoàn thiện dự thảo Quy định của Ban Cán sự đảng Bộ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Khung tiêu chí đánh giá công chức, viên chức của Bộ TN - MT nhằm tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá và phân loại công chức, viên chức; rà soát xây dựng hệ thống danh mục, mô tả vị trí việc làm của các cơ quan đơn vị thuộc ngành TN - MT.

Việt Anh