Tạo động lực phát triển miền Trung - Tây Nguyên và cả nước 

Xem với cỡ chữ
Tôi nhất trí cao với việc Quốc hội thông qua Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Đà Nẵng. Các nội dung của dự thảo Nghị quyết bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Đà Nẵng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển thành phố Đà Nẵng, tạo động lực để phát triển khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Dự thảo Nghị quyết đã thể hiện khá rõ việc mở rộng, cụ thể hóa và minh bạch cơ chế phân quyền, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương theo các Điều 12, 13, 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng như quy định về mô hình tổ chức chính quyền theo Điều 111 của Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, trước đây chúng ta thực hiện chính quyền ba cấp, nay chúng ta còn chính quyền một cấp, UBND quận, phường sẽ trở thành cơ quan hành chính. Như vậy gắn với nó sẽ là chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có rất nhiều điểm đổi mới và cần phải có sự đột phá. Vì vậy, tôi kiến nghị chúng ta phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn. Đây là một nội dung hết sức quan trọng bảo đảm cho việc thực hiện thí điểm thành công.


Ảnh: Quang Khánh

Về mặt mô hình, tại Kỳ họp thứ Tám, chúng ta cũng vừa bàn bạc, thảo luận để thông qua Nghị quyết liên quan đến thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở Hà Nội. Hiện nay, chúng ta tiếp tục cho ý kiến về mô hình chính quyền đô thị ở thành phố Đà Nẵng, trước đó, chúng ta đã thực hiện thí điểm các mô hình chính quyền đô thị ở một số thành phố khác. Như vậy qua đối chiếu và nghiên cứu các nghị quyết, tôi thấy rằng thí điểm nhưng có những điểm khác nhau. Tôi đặt ra vấn đề băn khoăn là sau khi thí điểm thì việc tổng kết các mô hình sẽ là mỗi nơi mỗi khác hay không? Như vậy mô hình chung cho chính quyền đô thị tại Việt Nam của chúng ta phù hợp với đặc điểm chung của Việt Nam và đồng thời bảo đảm phù hợp với đặc điểm quy mô, tính chất của các chính quyền đô thị ở các thành phố của chúng ta hiện nay như thế nào?

Tôi kiến nghị Trung ương, Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu để định hướng thêm về một mô hình tổ chức thống nhất, có thể là quy mô khác nhau nhưng về tính chất, về nguyên tắc chung phải bảo đảm thống nhất để phù hợp và thuận lợi trong triển khai nhân rộng.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chính quyền đô thị Đà Nẵng gồm 2 nội dung chính, tổ chức bộ máy chính quyền và thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù - đây là 2 vấn đề lớn có liên quan mật thiết cần được cải cách thực hiện đồng bộ. Tôi kiến nghị, trong tổ chức thực hiện, cần hết sức bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ giữa 2 nội dung trong dự thảo Nghị quyết này, cả về cơ chế và tổ chức thực hiện phải đồng bộ; có đồng bộ mới có thể bổ trợ, hỗ trợ cho nhau và tăng được hiệu quả, bảo đảm thành công của việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tôi cũng kiến nghị phần tổ chức thực hiện, cần bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức thực hiện 2 nội dung quan trọng này của dự thảo Nghị quyết.

Việc Quốc hội cho phép thí điểm mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng liên quan mật thiết trong mối liên hệ với các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên và theo tầm nhìn, định hướng để tiến tới thực hiện thí điểm hoàn thiện mô hình chính quyền đô thị theo Hiến pháp năm 2013 cho tất cả các thành phố trực thuộc trung ương trong cả nước. Vì vậy, quan điểm của Chính phủ chỉ thực hiện thí điểm đối với một số lĩnh vực thực sự quan trọng và cần thiết. Tôi nhất trí, tuy nhiên, với điều kiện kinh tế, chính trị của Đà Nẵng cũng như khu vực miền Trung - Tây Nguyên có những chính sách đột phá, đồng bộ, bổ trợ cho nhau sẽ tạo “thời cơ vàng” cho thành phố Đà Nẵng.

Tôi kiến nghị bên cạnh những nội dung đã ghi rõ trong dự thảo Nghị quyết về những cơ chế, chính sách, sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ, của Quốc hội, của các bộ, ngành trung ương đối với các tỉnh thành đang thực hiện thí điểm các mô hình này cần có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, bảo đảm chúng ta có những mô hình thành công. 

ĐBQH Lý Tiết Hạnh (Bình Định)
Lam Giang lược ghi