Tầm nhìn cho bước phát triển mới của đất nước 

Xem với cỡ chữ
Bàn về bài viết mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ LÊ NHƯ TIẾN cho rằng, hơn lúc nào hết cần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trong những nguyên lý để làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước, chuẩn bị cho bước phát triển mới của đất nước.

Bước chuẩn bị quan trọng

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn… là một trong những dấu ấn được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

- Đây là bài viết rất quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ cũng như thách thức đan xen với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin, kỳ vọng lớn vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

Trong bài viết, nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã nêu bật những thành tựu rất quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Trong đó có thành tựu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn. Đây có thể nói là một trong những thành tựu được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Thực tế 5 năm qua cho thấy rõ hơn rằng, hơn lúc nào hết chúng ta phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, thì với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước.

- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt và được đặt ra thường xuyên, vừa cấp bách vừa lâu dài. Cụ thể với công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội XIII sắp tới thì điều này có ý nghĩa như thế nào, thưa ông?

- Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một trong những nguyên lý để làm trong sạch Đảng và bộ máy của Nhà nước. Cũng giống như khi chúng ta muốn nhà cửa sạch sẽ thì phải quét dọn, vứt bỏ rác rưởi, đồ phế tạp. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là góp phần tạo "môi trường trong sạch" trong quá trình chúng ta tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong bài viết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, tôi nhận thấy rất rõ mong muốn và kỳ vọng về sự cần thiết phải tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu nổi bật đạt được trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng thời gian qua, nhằm tạo môi trường thật sự trong sạch, vững mạnh cho bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ mới, thiết thực chuẩn bị cho giai đoạn mới, bước phát triển mới của đất nước. 

Trong quá trình đó, công tác cán bộ - khâu "then chốt của then chốt", là quan trọng nhất, bởi đây là "trung tâm của trung tâm”, là cái gốc của mọi công việc. Đây chính là đội ngũ sẽ triển khai thực thi và cụ thể hóa những chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng vào cuộc sống. Vì vậy, một yêu cầu không mới tiếp tục được nhấn mạnh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đó là phải chọn cho được những người thực sự trong sạch, đủ đức, đủ tài, vừa hồng vừa chuyên, hết lòng vì nhân dân, đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặt lợi ích chung của đất nước, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Nếu không tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là những biểu hiện suy thoái, hư hỏng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... thì không cẩn thận chúng ta sẽ đưa vào bộ máy của Đảng, Nhà nước những cán bộ không đủ năng lực, phẩm chất, không đủ đức, đủ tài, gây tổn hại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong nhiệm kỳ khóa XII này, đã có một số cán bộ cao cấp như Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng, lãnh đạo một số địa phương… không những bị thi hành kỷ luật mà còn rơi vào vòng lao lý. Đó là những bài học rất đau xót về công tác nhân sự. 

Khẳng định quyết tâm phòng, chống tham nhũng

- Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ được đánh giá là một trong những dấu ấn nổi bật khi nhìn lại nhiệm kỳ XII của Đảng. Cá nhân ông có nhận định thế nào về công tác này?

- Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý cán bộ vi phạm được thực hiện một cách rất bài bản, quyết liệt. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng các cấp đã làm rất tốt nhiệm vụ này, đặc biệt là Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và công tác giám sát của Quốc hội… Chính vì Đảng đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý cán bộ vi phạm đã góp phần rất lớn củng cố niềm tin trong nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

Minh chứng là, thời gian qua, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng, dư luận hay gọi là "đại án", lần lượt được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh. Nhiều cán bộ cấp cao, trong đó có những cán bộ đương chức và cả những cán bộ tưởng đã "hạ cánh an toàn", nhưng thực tế là chưa an toàn đã bị xử lý kỷ luật vì những sai phạm, hậu quả do họ để lại trong thời gian công tác. Điều này có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe rất lớn, "xử một vài người để cứu muôn người", như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước từng nhiều lần nhấn mạnh.

- Từ kết quả, dấu ấn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, chúng ta có thể rút ra bài học gì cho nhiệm kỳ tới, thưa ông?

- Công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý cán bộ vi phạm đạt được kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao là nhờ sự phối hợp tốt giữa các cơ quan quyền lực nhà nước ở cả ba nhánh hành pháp - lập pháp - tư pháp. Khi một trường hợp cán bộ được Ủy ban Trung ương kiểm tra, xác định là “có vấn đề”, thì cùng với xử lý về mặt Đảng, phía chính quyền cũng có sự phối hợp nhịp nhàng để xử lý ngay, ví dụ gần đây nhất là vụ việc vi phạm của Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Tôi cho rằng, đây là bài học giá trị đầu tiên cần được rút ra về sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và quá trình điều tra, truy tố, xét xử, giúp đưa ra "ánh sáng" nhiều vụ án tham nhũng, xét xử đúng người, đúng tội và buộc những cán bộ sai phạm phải chịu trách nhiệm trước Đảng và pháp luật. 

Một bài học nữa, đó là cần dựa vào tai mắt của Đảng và Nhà nước - nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, cử tri nơi cư trú và nơi công tác… Bởi lẽ, bất kỳ biến động bất thường nào về tài sản của cán bộ, nhiều nhà, nhiều đất ra sao, thì cử tri và nhân dân nơi cán bộ đó sinh sống hay công tác biết rõ hơn ai hết. Chúng ta cũng còn một kênh rất quan trọng nữa chính là các cơ quan truyền thông, báo chí. Tôi đánh giá rất cao vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng khi đã giúp phanh phui không ít vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, tạo tiền đề cho các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc. 

Với những kết quả thực tế như vậy, tôi cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mới đây đã đánh giá đúng mức, chuẩn xác những kết quả, thành tựu, dấu ấn đã đạt được trong nhiệm kỳ khóa XII, đồng thời gợi mở, đưa ra nhiều quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng cho nhiệm kỳ sắp tới trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi chúng ta chuẩn bị tiến hành Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương và tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

- Xin cảm ơn ông!

Nhật An thực hiện