Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XIV:

Sử dụng hiệu quả kinh phí kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm 2015 

Xem với cỡ chữ
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình xin ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015 tại Phiên họp toàn thể chiều nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2015 có 38 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc phòng có kết dư Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT tổng số là 5.838 tỷ đồng; phần 20% để lại cho địa phương sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Luật BHYT là 1.167 tỷ đồng.

Còn 518.389 triệu đồng chưa thanh toán

Theo báo cáo quyết toán Quỹ BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến nay, đã hoàn thành việc thanh toán 230.077 triệu đồng đối với các trường hợp có đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán, thời hạn thanh toán theo quy định. Còn 518.389 triệu đồng tạm thời chưa thanh toán của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Số 15.031 triệu đồng còn lại, các địa phương không sử dụng hết được thu hồi chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để nộp về quỹ dự phòng.


Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng  trình bày Tờ trình xin ý kiến về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2015
Ảnh: Quang Khánh

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu ra một số nguyên nhân, trách nhiệm chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2015 như: 2017 là năm đầu tiên, các địa phương có kết dư Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT được sử dụng 20% để hỗ trợ Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số đối tượng, mua trang thiết bị y tế và phương tiện vận chuyển người bệnh theo quy định của Luật BHYT nên việc tổ chức thực hiện gặp nhiều lúng túng.

Bên cạnh đó, để có căn cứ mua sắm trang thiết bị y tế cần thiết đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, các địa phương phải rà soát, tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị của tất cả cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn gắn với tiêu chuẩn, định mức, tuyến chuyên môn kỹ thuật để trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt mất nhiều thời gian.
Việc tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về đấu thầu phải qua nhiều bước, liên quan đến nhiều đơn vị, nhận thức về các quy định còn khác nhau dẫn đến mất nhiều thời gian giải trình, thẩm định mới đi đến thống nhất để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nguyên nhân chủ quan là các đơn vị được giao chủ trì thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh thiếu chủ động, chưa tham mưu kịp thời cho UBND cấp tỉnh. Bên cạnh đó, việc đôn đốc, kiểm tra của UBND cấp tỉnh thiếu liên tục, chưa kịp thời cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. Một số địa phương, UBND cấp tỉnh đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời xin nhận trách nhiệm và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Để sử dụng có hiệu quả kinh phí kết dư quỹ BHYT năm 2015 mà các địa phương đã tiết kiệm được, Chính phủ báo cáo QH về sự cần thiết cho phép một số địa phương được kéo dài thời gian thanh toán. Cụ thể, 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30.6.2020, tổng số tiền là 518.389 triệu đồng. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề nghị QH giao Chính phủ tổ chức thực hiện và phê bình nghiêm túc 11 địa phương chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT năm 2015 theo quy định của Luật BHYT.


Ảnh: Quang Khánh

"Chính phủ báo cáo vấn đề này quá chậm so với quy định"

Theo Báo cáo thẩm tra về việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2015 do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc Chính phủ trình cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán từ nguồn 20% kết dư Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT là vượt quy định về thời hạn sử dụng kinh phí kết dư Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Do đó, Chính phủ phải trình QH xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về thời gian trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho biết, khoản kinh phí kết dư 20% từ Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT phát sinh từ năm 2015 được Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam trình thông qua ngày 29.12.2016. Theo quy định, khoản kinh phí kết dư này được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày ghi trong thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 34 Luật BHYT năm 2014 cũng quy định: Hàng năm, Chính phủ báo cáo trước QH về quản lý và sử dụng quỹ BHYT. Nhưng đến nay, Chính phủ mới báo cáo vấn đề này là quá chậm so với quy định. Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị, Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan và địa phương có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm về ý thức chấp hành pháp luật.

Trên cơ sở của ý kiến đa số, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ kiến nghị đưa nội dung này vào nghị quyết chung của Kỳ họp thứ Tám. Cụ thể, cho phép 11 tỉnh, thành phố được kéo dài thời gian thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT năm 2015 đến hết ngày 30.6.2020, tổng số tiền là 518.389 triệu đồng. Sau thời điểm này, phần kinh phí chưa sử dụng hết được hạch toán vào quỹ dự phòng để điều tiết chung theo quy định của Luật BHYT. QH giao Chính phủ tổ chức thực hiện và phê bình nghiêm túc 11 địa phương về ý thức chấp hành pháp luật trong việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT năm 2015 theo quy định của Luật BHYT.

Thanh Chi