Nhịp cầu

Sớm có chính sách đối với trí thức trẻ tình nguyện 

Xem với cỡ chữ

Với mục tiêu tuyển chọn được các trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để bố trí thực hiện công việc của các chức danh theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30.9.2013 phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. Đến thời điểm Đề án sắp kết thúc, vấn đề được quan tâm là việc xem xét tuyển dụng đối với các tri thức trẻ tình nguyện.

Trả lời cử tri các huyện Ba Bể, Pác Nặm về việc thực hiện theo quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đội viên tại xã trong thời gian 5 năm (đủ 60 tháng), căn cứ vào năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đánh giá nếu đủ điều kiện thì Đội viên được xét chuyển thành cán bộ, công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện trở lên theo quy định của pháp luật; được chính quyền địa phương ưu tiên sắp xếp, ổn định công việc...”, UBND tỉnh Bắc Kạn cho rằng, tại thời điểm hiện tại chưa thực hiện được.

Theo giải trình của UBND tỉnh Bắc Kạn, hiện nay theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29.11.2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 24.4.2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, các đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ thì được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 trong kỳ thi tuyển.

UBND tỉnh sẽ có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ để có hướng dẫn cụ thể về hình thức bố trí đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Ba Bể và UBND huyện Pác Nặm tiếp tục kéo dài thời gian hợp đồng đối với các đội viên Đề án 500 trí thức trẻ cho đến khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ về hình thức bố trí công việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sau gần 8 năm thực hiện, thiết nghĩ các cấp, ngành chức năng cần sớm có tổng kết, đánh giá, trên cơ sở đó, có chính sách thỏa đáng cho những trí thức trẻ đã thực sự phát huy được năng lực, trách nhiệm trong thúc đẩy phát triển các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi. Việc này không những tránh được sự hẫng hụt của trí thức trẻ, quan trọng hơn không để lãng phí nguồn cán bộ, công chức đã trưởng thành từ thực tiễn.

VÂN NGUYỄN