Quảng Nam:

Sẽ tổ chức thường xuyên hơn các phiên giải trình 

Xem với cỡ chữ

Năm 2020, hình thức giám sát thông qua việc tổ chức các phiên họp giải trình sẽ được Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thường xuyên hơn với các nội dung về chấp hành pháp luật về đầu tư công; các vấn đề liên quan kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2019; việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo các năm 2019, 2020; công tác xây dựng chính quyền, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các dự án cho thuê đất, giao đất, các dự án gia hạn thời hạn sử dụng đất, tiến độ và kết quả thực hiện các dự án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị. Theo đánh giá, các nội dung chọn tổ chức phiên họp giải trình có tác động quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một hình thức làm rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước; đánh giá lại việc tổ chức và thực hiện những kiến nghị sau giám sát chuyên đề của các chủ thể thuộc HĐND tỉnh các năm trước.

ĐẶNG HỮU