Quảng Nam:

Sẽ tập trung tổ chức khảo sát theo chuyên đề 

Xem với cỡ chữ

Một điểm mới trong chương trình công tác năm 2020 của các Ban HĐND tỉnh là sẽ tập trung tổ chức khảo sát theo chuyên đề đối với các nội dung được cử tri và Nhân dân quan tâm, thay vì tổ chức giám sát chuyên đề như mọi năm. Bên cạnh đó, khảo sát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình công tác. Có thể điểm qua một số nội dung dự kiến khảo sát chuyên đề trong năm 2020 như: Việc triển khai thực hiện các Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Ban Kinh tế - Ngân sách). Công tác triển khai thực hiện quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi; chính sách hỗ trợ bố trí, sắp xếp dân cư (Ban Dân tộc). Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư (Ban Pháp chế). Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2021 (Ban Văn hóa - Xã hội)...

ĐẶNG HỮU