Sẽ sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2020 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Bảy, chiều 11.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 với 92,56% tổng số ĐBQH tán thành.

Theo Nghị quyết, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 được bổ sung các dự án gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám);  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) sẽ trình UBTVQH phiên họp tháng 12.2019.


Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
Ảnh: Quang Khánh

Cũng theo Nghị quyết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sẽ lùi từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy sang Kỳ họp thứ Tám và sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ Chín. Các dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai lùi từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy sang Kỳ họp thứ Chín. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường được đưa ra khỏi Chương trình năm 2019.

Đối với Chương trình năm 2020, Nghị quyết nêu rõ, tại Kỳ họp thứ Chín sẽ trình QH thông qua 9 luật và nghị quyết. Tại Kỳ họp thứ Chín, QH cũng sẽ cho ý kiến với 7 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ Mười, QH sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật phòng, chống HIV/AIDS và dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Trình bày Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, có ý kiến đại biểu đề nghị không lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; chỉ lùi thời gian trình ra QH với dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) là một kỳ họp như đề nghị của Chính phủ.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, thời gian từ nay đến Kỳ họp thứ Tám chỉ còn khoảng 4 tháng, trong khi đó, khối lượng công việc phải thực hiện theo quy định rất nhiều (tổng kết, đánh giá tác động, soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra...). Qua rà soát, kiểm tra tiến độ chuẩn bị  hai  dự án luật này, UBTVQH nhận thấy, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, tổng kết, đánh giá thực trạng pháp luật và nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ hơn một số chính sách mới phát sinh trong quá trình soạn thảo nhằm bảo đảm chất lượng, tính khả thi của dự án luật. Do vậy, UBTVQH đề nghị QH cho phép giữ tiến độ xem xét hai dự án luật này như nội dung trình.

Phương Thủy