Sẽ khảo sát thực trạng cung cấp nước sạch sinh hoạt  

Xem với cỡ chữ
Theo dự kiến, trong tháng 8.2019, Ban Đô thị HĐND thành phố sẽ tiến hành khảo sát tình hình cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đợt khảo sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện chủ trương, chỉ đạo của thành phố về cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố về cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân Thủ đô. Đối tượng khảo sát bao gồm các sở: Xây dựng; Tài chính; TN - MT; NN - PTNT...