Ninh Thuận:

Sẽ giám sát việc phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 

Xem với cỡ chữ

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016 - 2020” đã tổ chức họp nhằm thảo luận, thống nhất nội dung kế hoạch, đề cương giám sát theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 16.12.2019 của HĐND tỉnh. Theo kế hoạch, mục đích đợt giám sát nhằm đánh giá toàn diện, khách quan tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; xác định những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân, trách nhiệm quản lý, thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong triển khai thực hiện. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong thời gian tới. Dự kiến, hoạt động giám sát sẽ được tổ chức trong tháng 4, tháng 5; báo cáo kết quả giám sát sẽ trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

YẾN THẢO