Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV

Sáng tạo, đổi mới, đoàn kết, phát huy dân chủ trí tuệ tổ chức thành công đại hội