H. Thanh Trì, Hà Nội:

Quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án 

Xem với cỡ chữ

HĐND huyện vừa tổ chức Kỳ họp thứ 14 thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền, gồm: 5 dự án nhóm B, 14 nhóm C sử dụng vốn đầu tư công của huyện. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 591 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua việc điều chỉnh chủ trương thực hiện một số tuyến đường đường giao thông có mặt cắt ≥16m thuộc thẩm quyền đầu tư và quản lý của thành phố, gồm: 3 tuyến đường sử dụng 100% vốn ngân sách huyện, tổng vốn đầu tư khoảng 293 tỷ đồng; 12 tuyến còn lại đề xuất ngân sách thành phố bố trí 50% tổng vốn đầu tư, huyện đầu tư phần còn lại, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 để đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020...

BẢO TRÂM