Quy trình lập pháp LB Nga: Quyền trình dự luật 

Xem với cỡ chữ
Theo quy định của Hiến pháp thì những chủ thể có quyền trình các dự án luật là: Tổng thống, Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Duma Quốc gia (Hạ viện), Chính phủ và các cơ quan lập pháp của các chủ thể liên bang. Bên cạnh đó, Tòa án Hiến pháp Liên bang, Tòa án Tối cao và Tòa án Trọng tài Tối cao cũng có quyền trình các dự án luật về những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

      So với nhiều quốc gia có mô hình chính thể tương tự, phạm vi chủ thể của quyền trình dự án luật ở Liên bang Nga là khá rộng. Các ý tưởng lập pháp thường xuất phát từ thực tế hoạt động của các chủ thể có quyền trình các dự án luật, hoặc từ các kiến nghị của công dân, hoặc từ những chương trình vận động tranh cử. 
      Mọi dự án luật đều được trình Duma Quốc gia, kể cả những dự án luật của Hội đồng Liên bang. Điều này khẳng định vị trí của Duma Quốc gia trong hoạt động lập pháp của Nghị viện.
      Các dự án luật liên quan đến tài chính và ngân sách có một quy trình chuẩn bị phức tạp hơn. Theo Khoản 3, điều 104, Hiến pháp năm 1993, các dự án luật về thuế hoặc bỏ các loại thuế, miễn thuế, phát hành trái phiếu, thay đổi các khoản nợ của quốc gia, những dự án luật khác quy định về các khoản chi ngân sách chỉ có thể được chuyển đến Duma Quốc gia sau khi có kết luận của Chính phủ. Trong vòng một tháng, Chính phủ phải chuẩn bị xong văn bản kết luận và gửi sang cho Duma Quốc gia. Quá thời hạn này mà Chính phủ vẫn chưa có ý kiến thì Duma Quốc gia sẽ tùy ý quyết đưa dự án luật vào nghị trình mà không cần có ý kiến của Chính phủ.