Quảng Trị: Nhất trí đề xuất dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công 

Xem với cỡ chữ

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Công thương thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 25.7.2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Tính đến tháng 3.2020, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ thực hiện các đề án giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh hơn 13 tỷ đồng, tổng kinh phí sự nghiệp khuyến công tỉnh gần 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác khuyến công còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là nguồn kinh phí khuyến công còn thấp; một số nội dung quy định mức hỗ trợ chưa phù hợp; vốn đầu tư xây dựng hạ tầng ở các cụm công nghiệp còn hạn chế, nhiều nơi chưa có hệ thống thoát nước và xử lý nước thải… Ban nhất trí việc Sở Công thương đề xuất dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG MAI