Quảng Ngãi: Thẩm tra Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện - xã 

Xem với cỡ chữ

Tại cuộc họp thẩm tra Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn, đa số đại biểu dự họp thống nhất với nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế. Trong đó, thống nhất đề nghị: Bổ sung vào Đề án nội dung giải trình rõ lý do những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp mà chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích, quy mô dân số theo quy định của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, xác định các yếu tố đặc thù dẫn đến không sắp xếp thêm đơn vị hành chính khác liền kề. Một số xã miền núi khi sáp nhập vào xã đồng bằng hoặc thị trấn thì cần tính toán, kiến nghị để người dân tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách, đầu tư của Nhà nước theo quy định.

Đối với nội dung xây dựng chính quyền một cấp ở huyện đảo Lý Sơn, đề nghị cần xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đề án vị trí việc làm của đơn vị hành chính mới cho phù hợp. Từ đó, kiến nghị Bộ Nội vụ, Chính phủ phân bổ biên chế thêm cho đơn vị hành chính ở Lý Sơn để thực hiện tốt nhiệm vụ…

LÊ HUYỀN