QUẢNG NAM: Hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực cách ly phòng, chống dịch 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh vừa có văn bản 209/HĐND-VP cho ý kiến thống nhất về nguyên tắc quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho Nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. đối tượng áp dụng là người dân đang sinh sống trong khu vực phong tỏa cách ly theo quyết định của UBND tỉnh. Tuy nhiên, điểm khác so với đề nghị của UBND tỉnh là không áp dụng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Mức hỗ trợ được xác định là 40.000 đồng/người/ngày, thực hiện trong thời gian phong tỏa cách ly theo quyết định của UBND tỉnh (kể cả trong trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian phong tỏa cách ly). Kinh phí thực hiện sẽ được bảo đảm từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thanh Thanh