Quản lý, sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại ngân hàng 

Xem với cỡ chữ
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mở tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các ngân hàng thương mại để lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, ngân hàng được KBNN lựa chọn để mở tài khoản chuyên thu phải đáp ứng 6 tiêu chí.

Dự thảo Thông tư quy định: KBNN mở tài khoản tại ngân hàng thương mại để thực hiện thu, chi ngân quỹ nhà nước.

Theo đó, ngân hàng thương mại được KBNN lựa chọn để mở tài khoản chuyên thu phải đáp ứng 6 tiêu chí. Một là, hoạt động an toàn, ổn định trong 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm lựa chọn theo đánh giá bằng văn bản hàng năm của NHNN gửi KBNN. Hai là, có hệ thống Core Banking (hệ thống ngân hàng lõi) đặt tại Việt Nam. Ba là, hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu kết nối và trao đổi thông tin thanh toán song phương điện tử với KBNN, bảo đảm các tiêu chuẩn kết nối theo yêu cầu của KBNN.

Bốn là, có phần mềm thu ngân sách nhà nước tích hợp với Core Banking và có khả năng kết nối và trao đổi thông tin với Dự án Hiện đại hóa thu ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính. Năm là, có văn bản cam kết có đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai thanh toán song phương điện tử và tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước với KBNN. Sáu là, phối hợp với KBNN xây dựng thỏa thuận về quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử; đồng thời, cam kết tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm trong thỏa thuận giữa hai bên.

Bộ Tài chính quy định, KBNN tổ chức điều hành số dư trên các tài khoản của KBNN tại ngân hàng theo nguyên tắc: Đối với các tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của Sở Giao dịch KBNN, KBNN cấp tỉnh, cấp huyện tại các hệ thống ngân hàng thương mại, vào cuối ngày giao dịch, toàn bộ số dư trên các tài khoản này được chuyển về tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp của KBNN trung ương tại cùng hệ thống ngân hàng thương mại, bảo đảm các tài khoản này có số dư bằng 0.

Đối với các tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp của KBNN trung ương tại các hệ thống ngân hàng thương mại, cuối ngày giao dịch, toàn bộ số dư trên các tài khoản này được chuyển về tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN trung ương tại Sở Giao dịch NHNN, bảo đảm các tài khoản này tại KBNN trung ương có số dư bằng 0 (trừ các tài khoản thanh toán tổng hợp bằng những loại ngoại tệ mà Sở Giao dịch NHNN có văn bản từ chối mở tài khoản cho KBNN).

Đối với tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN trung ương mở tại Sở Giao dịch NHNN, cuối ngày tại KBNN trung ương luôn có số dư nợ.

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra quy trình đóng, mở tài khoản của KBNN tại NHNN và ngân hàng thương mại. Theo đó, tại KBNN trung ương và Sở Giao dịch KBNN, Tổng Giám đốc quyết định việc đóng, mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định.

Đối với KBNN cấp tỉnh, cấp huyện, khi có nhu cầu mở mới hoặc mở thêm hay thay đổi nơi mở tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của KBNN cấp tỉnh hoặc KBNN cấp huyện trực thuộc tại ngân hàng, KBNN cấp tỉnh phải có văn bản đề nghị gửi KBNN trung ương, trong đó nêu rõ lý do mở mới hoặc mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của KBNN cấp tỉnh, KBNN trung ương căn cứ quy định tại thông tư này có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị mở mới hoặc mở thêm hoặc thay đổi nơi mở tài khoản của KBNN cấp tỉnh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thu, chi ngân quỹ nhà nước. Căn cứ văn bản chấp thuận của KBNN trung ương, KBNN cấp tỉnh, cấp huyện làm thủ tục mở tài khoản theo quy định của ngân hàng nơi mở tài khoản.

Khi có nhu cầu đóng và tất toán tài khoản tại ngân hàng, các KBNN cấp tỉnh, cấp huyện có văn bản yêu cầu và phối hợp với ngân hàng nơi mở tài khoản làm thủ tục đóng tài khoản theo quy định của NHNN và ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản.

Vy Hương