Quản lý, khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường 

Xem với cỡ chữ
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

Khai thác thông tin, dữ liệu trên Cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh

Quy chế quy định việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu về đất đai, tài nguyên nước, địa chất, khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, tài nguyên môi trường biển và hải đảo; kết quả thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, giải quyết bồi thường thiệt hại về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết; văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thu nhận, tạo lập và cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; cung cấp, hiến tặng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường cho cơ quan nhà nước, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, phục vụ lợi ích chung của xã hội. Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử TP Hồ Chí Minh và Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cộng đồng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, các tổ chức, cá nhân khi khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên trang thông tin hoặc cổng thông tin điện tử phải đăng ký và được cấp quyền truy cập, khai thác thông tin, dữ liệu; không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp. Cơ quan cung cấp thông tin dữ liệu có trách nhiệm bảo đảm cho tổ chức, cá nhân truy cập thuận tiện, có công cụ tìm kiếm thông tin, dữ liệu dễ sử dụng và cho kết quả đúng nội dung cần tìm.

Nguyễn Thúy