Phối hợp khuyến công với phát triển kinh tế vùng 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, công tác khuyến công tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực nông thôn. Tuy vậy, để hoạt động khuyến công trong thời gian tới phát huy hiệu quả cao hơn nữa, các địa phương cần tăng cường phối hợp khuyến công với phát triển kinh tế vùng.

Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công thương

Còn nhiều nút thắt

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện tới hoạt động của ngành công thương cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp trong những tháng đầu năm 2020. Trong bối cảnh đó, công tác khuyến công của cả nước nói chung và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên nói riêng đã luôn bám sát tình hình chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND các tỉnh để nắm bắt diễn biến tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh; qua đó bảo đảm mục tiêu kép vừa quyết tâm chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế.

Tính đến tháng 6.2020, tổng kinh phí khuyến công toàn khu vực là 69 tỷ đồng, tăng 2,5% so với kế hoạch năm 2019. Đến nay, hoạt động khuyến công của khu vực đã thực hiện được 20 tỷ đồng, đạt 29% so với kế hoạch năm, cao hơn cùng kỳ năm 2019.

Tuy vậy, công tác khuyến công của cả nước nói chung và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên vẫn còn nút thắt. Đó là việc xây dựng kế hoạch, đề xuất các đề án khuyến công và chất lượng các đề án còn nhiều hạn chế; các đề án điển hình, có tính lan tỏa còn ít. Việc triển khai các đề án khuyến công ở một số địa phương chưa bám sát hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn dẫn đến có đề án phải ngừng thực hiện. Điều kiện vật chất, cơ sở của các trung tâm khuyến công còn gặp nhiều khó khăn; năng lực, điều kiện bồi dưỡng cán bộ còn hạn chế…

6 nhiệm vụ trọng tâm

Trong những tháng cuối năm nay, để nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến công ở từng địa phương và trên toàn khu vực, cần chú trọng, lưu ý 6 nhiệm vụ.

Một là, cần nắm bắt, triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, vừa đề cao tinh thần chống dịch vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp khu vực nông thôn.

Hai là, các Sở Công thương cần tập trung theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án khuyến công đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành đề án được giao. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, làm cơ sở xem xét để đánh giá khen thưởng công tác khuyến công và kịp thời tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc.

Ba là, các địa phương cần quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến xác thực  đối với dự thảo Quy trình khuyến công Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Các Sở Công thương cần tăng cường công tác tham mưu giúp UBND các tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác khuyến công, trong đó có nhiệm vụ xây dựng chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công cả về chất lượng và số lượng, đáp ứng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các trung tâm khuyến công. Triển khai thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công tác khuyến công theo chương trình của Bộ Công thương. 

Năm là, tập trung đổi mới các nội dung, chương trình khuyến công trong thời gian tới, có giải pháp phát triển cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Các Sở Công thương, trung tâm khuyến công cần tiếp tục đề xuất những biện pháp hỗ trợ ở cấp tỉnh, cấp huyện cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để kịp thời thúc đẩy phát triển kinh tế, qua đó khuyến khích công nghiệp nông thôn ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, tăng cường triển khai công tác thông tin truyền thông, quảng bá sản phẩm tiêu biểu, kết quả, nội dung của chương trình khuyến công quốc gia và của địa phương. 

Sáu là, miền Trung - Tây Nguyên là khu vực trọng tâm với rất nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít khó khăn, vì vậy các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp phát triển kinh tế vùng và công tác khuyến công, qua đó thúc đẩy ngành khuyến công phát triển trong thời gian tới.

H.Nhung lược ghi