Thực hiện Nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, GD, TN, TN và NĐ Hoàng Thị Hoa: Cần quan tâm hơn để triển khai Nghị quyết có hiệu quả