Ngành tuyên giáo Nam Định:

Phát huy truyền thống, đổi mới sáng tạo trong tình hình mới 

Xem với cỡ chữ
Ngành tuyên giáo tỉnh Nam Ðịnh từ khi được thành lập vào tháng 1.1948 đến nay luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng, dân tộc và sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh.

Khẳng định vai trò tiên phong

Những năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp ở Nam Ðịnh đã từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức, ngày càng khẳng định vững chắc vai trò tiên phong tham mưu, giúp cấp ủy trong các lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo… Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, hiệu quả phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng nông thôn mới. Công tác định hướng dư luận xã hội thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm. Công tác văn hóa - văn nghệ được triển khai toàn diện, đồng bộ. Công tác định hướng chính trị tư tưởng cho hoạt động báo chí và văn học nghệ thuật được quan tâm, bảo đảm hoạt động đúng định hướng của Ðảng, đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng, nét nổi bật của ngành tuyên giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua là đã tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ðến nay, các đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở đều thành lập Ban Chỉ đạo 35, xây dựng lực lượng đấu tranh phản bác trên không gian mạng, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp góp phần ngăn chặn thông tin xấu độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả các trang Facebook, fanpage thông tin về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời, cung cấp, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân được coi trọng, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh và phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.

Thời gian qua, thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường do dịch Covid-19, dẫn đến tình hình trong nước và trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức. Ngành tuyên giáo tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên giáo bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, chủ động, linh hoạt, phù hợp từng đối tượng cụ thể để tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng hiệu quả, tích cực nhất; quan tâm bồi dưỡng thường xuyên về chính trị tư tưởng và tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được nâng cao nghiệp vụ, nhằm đáp ứng vai trò, trách nhiệm trong thời kỳ mới.

Buổi tọa đàm “Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo của Đảng trong tình hình hiện nay” được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định tổ chức C

Nỗ lực hơn, quyết tâm hơn

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Kim Dung cho rằng, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế như nội dung, phương thức tuyên truyền có lúc còn chưa kịp thời, tính thuyết phục và hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, năng lực nắm bắt, phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình tư tưởng chưa cao. Khả năng phát hiện, tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn chưa kịp thời. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn bị động…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng khẳng định, với những hạn chế, thách thức đó, ngành tuyên giáo của tỉnh đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn; cần gắn hoạt động tuyên giáo với thực tế đời sống, lấy thực tiễn làm gốc; đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Trọng tâm là quán triệt sâu sắc, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục, hiệu quả trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên mạng xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; xây dựng những kênh thông tin trên môi trường mạng vừa tin cậy, vừa thân thiện với cộng đồng mạng để tuyên truyền một cách kịp thời, hiệu quả. Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chủ động dự báo tình hình, sớm phát hiện các vấn đề, vụ việc có tác động sâu sắc đến diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên lĩnh vực tuyên giáo. 

Trước mắt, ngành tuyên giáo Nam Định tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Ðảng các cấp, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Ðảng, góp phần vào thành công của Ðại hội; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Quang Tuấn