PAP Nghị viện toàn Phi: Cơ cấu tổ chức 

Xem với cỡ chữ
Các Ủy ban thường trực 10 Ủy ban Thường trực được thành lập phụ trách các lĩnh vực khác nhau: Ủy ban Kinh tế nông thôn, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường phụ trách phát triển các chính sách chung của lục địa và khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp; Giúp Nghị viện giám sát và phối hợp các chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn; Thúc đẩy chính sách phát triển và thực hiện các chương trình của Liên minh châu Phi (AU) liên quan tới nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

      Ủy ban Tài chính, tiền tệ chịu trách nhiệm kiểm tra các dự thảo ngân sách Nghị viện và đệ trình lên Nghị viện; Thảo luận ngân sách của AU và đưa ra những lời khuyến cáo thích hợp; Kiểm tra và báo cáo trước Nghị viện về những vấn đề liên quan tới việc thực hiện ngân sách hàng năm, đồng thời, giúp Nghị viện thực hiện vai trò thiết lập các chính sách đầu tư, tiền tệ và kinh tế.
      Ủy ban Thương mại, hải quan và nhập cư phụ trách xem xét các vấn đề liên quan tới phát triển chính sách biên giới, các vấn đề quan tâm của khu vực và lục địa trong lĩnh vực thương mại, hải quan và nhập cư; Hỗ trợ PAP giám sát các cơ quan hay tổ chức liên quan và các chính sách của AU.
      Ủy ban Hợp tác, quan hệ quốc tế và xung đột phụ trách các vấn đề liên quan tới phát triển chính sách hiệu quả trong hợp tác và quan hệ quốc tế của PAP và AU; Xem xét các công ước và nghị định ký kết giữa PAP, AU với các tổ chức khu vực và quốc tế và báo cáo lên Nghị viện; Giúp PAP nỗ lực ngăn chặn xung đột và đưa ra giải pháp.
      Ủy ban Giao thông, công nghiệp, thông tin, năng lượng, khoa học và công nghệ phụ trách các vấn đề liên quan tới phát triển mạng lưới giao thông và hạ tầng thông tin, giúp Nghị viện giám sát sự phát triển và thực hiện các chính sách của AU liên quan tới giao thông, thông tin, công nghiệp, khoa học và công nghệ; xem xét các vấn đề liên quan tới sử dụng khoa học-công nghệ vào phát triển Lục địa này.
      Ủy ban Y tế, lao động và các vấn đề xã hội phụ trách các chiến lược và chương trình cải thiện cuộc sống của người dân châu Phi; Xem xét các vấn đề liên quan tới hợp tác khu vực và quốc tế trong hoạch định chiến lược và thực hiện phát triển xã hội và các chính sách về y tế.
      Ủy ban Giáo dục, văn hóa, du lịch và nguồn nhân lực chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan tới phát triển nguồn nhân lực ở các quốc gia thành viên; Giúp Nghị viện thúc đẩy phát triển chính sách và thực hiện các chương trình của AU liên quan tới tiếp cận giáo dục, tăng cường và bảo tồn văn hóa, du lịch, phát triển nguồn nhân lực.
      Ủy ban Giới tính, gia đình, thanh niên và người khuyết tật phụ trách các vấn đề liên quan tới thúc đẩy bình đẳng giới; Giúp Nghị viện giám sát việc phát triển các chính sách và hoạt động của AU liên quan tới gia đình, thanh niên và người khuyết tật.
      Ủy ban Tư pháp và nhân quyền trợ giúp Nghị viện trong vai trò phối hợp hài hòa luật pháp của các quốc gia thành viên; Tăng cường tôn trọng và phát triển các nguyên tắc tự do, công bằng và quyền con người.
Ủy ban Khen thưởng và kỷ luật hỗ trợ PAP trong việc giải thích và áp dụng các quy tắc, thủ tục; Cân nhắc và đề xuất sửa đổi bổ sung các quy tắc cũng như các hình thức kỷ luật...
      Văn phòng Nghị viện
      Văn phòng Nghị viện bao gồm Chủ tịch và 4 Phó chủ tịch. Cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý các thủ tục liên quan tới tài chính, tổ chức và hành chính quản trị cho phù hợp với Quy tắc Tài chính của AU; Xác định dự thảo chương trình nghị sự và các chương trình của các phiên họp Nghị viện; Quyết định thành lập, hoạch định và cơ cấu Ban Thư ký, đồng thời đề ra nội quy cho nhân viên, trong đó có thời hạn và các điều kiện phục vụ của họ; Đề xuất lên PAP bổ nhiệm Thư ký và các Phó thư ký cho Nghị viện; Chuẩn bị dự thảo ngân sách và thuyết trình trước Ủy ban có trách nhiệm; Phối hợp hài hòa chức năng của các Ủy ban Thường trực.
      Ban thư ký
      Để thực hiện các chức năng của mình, PAP còn thành lập một cơ quan hỗ trợ là Ban thư ký. Ban này bao gồm: Thư ký, 2 trợ lý thư ký và các trợ tá. Thư ký Nghị viện là người đứng đầu Ban thư ký PAP, có chức năng tổ chức các cuộc bầu cử Chủ tịch và các Phó chủ tịch; Ghi biên bản tất cả các cuộc họp của Nghị viện và các Ủy ban Thường trực; Xác nhận các phiếu bầu và biên bản lưu của từng cuộc họp bằng chữ ký; Chịu trách nhiệm trước Nghị viện về các vấn đề sổ sách thanh toán; Giám sát nhân viên của Ban thư ký và quản lý các công việc quản trị hàng ngày của Nghị viện.

Công Minh