Ninh Thuận: Thẩm tra chủ trương đầu tư một số dự án 

Xem với cỡ chữ

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã phối hợp cùng các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra chủ trương tổ chức triển khai đầu tư xây dựng trụ sở làm việc chung của các ban quản lý dự án chuyên ngành và ban quản lý các khu công nghiệp tại khu trung tâm hành chính tập trung tỉnh; lập thủ tục triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ (1/500) tại trung tâm hành chính tập trung tỉnh. Qua thẩm tra, Ban cơ bản thống nhất theo đề xuất của UBND tỉnh về các nội dung trên. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh báo cáo bổ sung, làm rõ một số nội dung về việc điều chỉnh phương án kiến trúc có ảnh hưởng đến phương án ý tưởng thiết kế kiến trúc của đơn vị trúng tuyển, để không làm ảnh hưởng cảnh quan chung và tính trang trọng khu hành chính tập trung của tỉnh; việc xây dựng trụ sở làm việc chung cần lưu ý gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

YẾN THẢO