Văn phòng nghị viện

Những nguyên tắc tuyển dụng nhân sự 

Xem với cỡ chữ
Để đáp ứng yêu cầu công việc của mình, nghị viện cần những nguồn lực thích đáng, trong đó có nguồn nhân lực của bộ máy giúp việc. Kinh nghiệm các nghị viện cho thấy, trên phương diện này, ít nhất phải có hai yếu tố: một là, cơ quan lập pháp phải được quyền tuyển dụng và sa thải bộ máy giúp việc; hai là, cơ quan lập pháp phải có ngân sách hoạt động riêng, trong đó có ngân sách để trả lương cho nhân viên phục vụ.

Việc tuyển chọn, đề bạt nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổíng thư ký, trừ các thư ký, trợ lý giúp việc trực tiếp cho mỗi nghị sỹ thì do nghị sỹ đó quyết định. Đặc biệt, kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy, ngoài các tiêu chuẩn chung của nền hành chính công vụ, cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn tuyển dụng đối với các cán bộ giúp việc phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của nghị viện, như là một trong những động lực để nhân viên nghị viện gắn bó với công việc và thu hút được người đủ năng lực về với nghị viện.

Nghị viện các nước đều có bộ máy giúp việc do nghị viện tuyển chọn, không phụ thuộc vào hành chính công vụ chung. Có lẽ Quốc hội Mỹ là cơ quan lập pháp có bộ máy phục vụ lớn nhất với khoảng 24 ngàn người, trong đó gần một nửa làm việc cho cá nhân các nghị sỹ; khoảng 2.500 người phục vụ các ủy ban, và khoảng 1.000 người cung cấp dịch vụ nghiên cứu và ngân sách mang tính chất phi đảng phái. Trong Quốc hội Nhật Bản, 1.800 người phục vụ Hạ viện, 1.300 người phục vụ Thượng viện. Mỗi viện có một Cục lập pháp có 75 người, hai viện có chung một thư viện với 850 nhân viên, trong đó có bộ phận nghiên cứu với 160 người. Ban thư ký Hạ viện Philippines là cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực, phương tiện kỹ thuật, tài chính… cho hoạt động của hạ viện và các hạ nghị sỹ. Cơ cấu tổ chức của Ban thư ký bao gồm các vụ, đơn vị chuyên môn với số lượng cán bộ khá lớn, khoảng 3.800 cán bộ, trong đó 1.400 người trong biên chế chính thức của Ban, khoảng 600 người làm việc theo chế độ hợp đồng, 1.500 tiêu chuẩn cán bộ phục vụ văn phòng của hạ nghị sỹ.

Đối với các Ủy ban của nghị viện, mỗi ủy ban của Quốc hội Argentina có một thư ký chuyên môn, một thư ký hành chính và hai nhân viên văn phòng. Trong khi đó, mỗi Ủy ban của Quốc hội Mỹ có ít nhất 18 thư ký chuyên môn và 12 thư ký hành chính. Bộ phận này tổ chức các phiên họp của ủy ban, tiến hành nghiên cứu, hỗ trợ soạn thảo dự luật, tham mưu về chuyên môn… Ngoài ra, đảng thiểu số có thể thuê thêm số nhân viên bằng một phần ba tổng số nhân viên phục vụ ủy ban nhằm đảm bảo sự cân bằng với đảng chiếm đa số trong ủy ban, nhất là khi đa số đó trùng với hành pháp.

Bình đẳng là một nguyên tắc quan trọng trong tuyển dụng nhân sự giúp việc cho nghị viện, theo đó không được đối xử bất bình đẳng vì bất kỳ lý do gì về sắc tộc, tôn giáo, giới tính, thể chất. Điều này xuất phát từ nguyên tắc mọi thiết chế nhà nước đều được thành lập và đều thuộc về tất cả các công dân của quốc gia đó, vì thế các quyết định, hành động của các thiết chế nhà nước không được phân biệt đối xử, mọi công dân đều được hưởng những quyền về dân sự một cách bình đẳng. Các tổ chức nghị viện quốc tế như Liên minh nghị viện các nước khối Thịnh vượng chung, Liên minh nghị viện các nước châu Phi đều kêu gọi tôn trọng sự bình đẳng trong tuyển dụng nhân sự của nghị viện. Đặc biệt, đối với nghị viện, không nên lấy đảng phái làm tiêu chí tuyển dụng nhân sự giúp việc chung cho cơ quan này. Điều đó có nghĩa là, các ứng cử viên vào các vị trí tuyển chọn không phải kê khai mình theo đảng nào hoặc xu hướng chính trị nào.

Minh Thy