NGHỊ QUYẾT<br/>Về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13;

Căn cứ Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 ngày 29/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán Nhà nước;

Xét Tờ trình số 193/TTr-KTNN ngày 20/02/2020 của Kiểm toán Nhà nước và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 131/TTr-BCTĐB ngày 06/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, kể từ ngày 01/4/2020 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo luật định.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Vũ Văn Họa được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Các ông: Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trưởng Ban Công tác đại biểu, các cơ quan liên quan và ông Vũ Văn Họa theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân