NGHỊ QUYẾT<br>Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Tờ trình số 655/TTr-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số  612/TTr-BCTĐB ngày 31 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trương Quang Hai kể từ ngày 25/7/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận và ông Trương Quang Hai  theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
 CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Thị Kim Ngân