NGHỊ QUYẾT<br/>Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Tờ trình số 31/TTr-HĐND ngày 21 tháng 02 năm 2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 99/TTr-BCTĐB ngày 24 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tấn Tuân, kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa và ông Nguyễn Tấn Tuân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân