NGHỊ QUYẾT<br>Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 173/TTr-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 588 /TTr-BCTĐB ngày 24 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Dương Thị Ngọc Thơ, kể từ ngày 12/7/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh và bà Dương Thị Ngọc Thơ theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Thị Kim Ngân