NGHỊ QUYẾT<br>Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 116/TTr-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 557 /TTr-BCTĐB ngày 16 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Lương Bình, kể từ ngày 10/7/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình và ông Nguyễn Lương Bình theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân