NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 80/TTr-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2020 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 422/TTr-BCTĐB ngày 02 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Đức Trong, kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2020. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh và ông Võ Đức Trong theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Tòng Thị Phóng