Ngành công thương thúc đẩy kinh tế chia sẻ  

Xem với cỡ chữ
Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 3138/QĐ-BCT triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12.8.2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ”.

Theo đó, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Công thương là tăng cường quản lý nhà nước của ngành công thương đối với các cá nhân và các bên liên quan trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm về cung cấp và sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ đối với các lĩnh vực thuộc ngành công thương. Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách giảm thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ, bao gồm cảnh báo sớm cho người cung cấp dịch vụ và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng. Cùng đó đưa ra những chính sách hỗ trợ người cung cấp dịch vụ tham gia vào thị trường như đơn giản hóa các thủ tục cấp phép, cung cấp hỗ trợ tài chính cho cá nhân có ý tưởng từ các hoạt động kinh tế chia sẻ; tạo lập thị trường cho mọi công dân tham gia vào các hoạt động kinh tế chia sẻ.

Mặt khác, Bộ Công thương sẽ chú trọng chia sẻ thông tin và dữ liệu trong điều hành quản lý nhà nước; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Bộ và với các bộ, ngành với chính quyền các cấp, doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề.

Ngoài ra, Bộ Công thương sẽ tập trung xây dựng và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ đối với các lĩnh vực thuộc ngành công thương.

M.Hương