Hải Phòng:

Nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 

Xem với cỡ chữ
UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Công văn số 2888/UBND-KSTTHC thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trên địa bàn Hải Phòng.

Theo đó, để tiếp tục nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung chính như: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật; tổ chức thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm không có các quy định mới có nội dung yêu cầu bất hợp lý, cản trở điều kiện đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp trên tinh thần quán triệt và tuân thủ triệt để các yêu cầu, tiêu chí đặt ra tại Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9.11.2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1.1.2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiến hành rà soát, tổng hợp các quy định pháp luật có nội dung chưa rõ ràng, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không khả thi, thiếu minh bạch ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp cần đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ…

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cần tổ chức thi hành pháp luật trên tinh thần giảm bớt chi phí tuân thủ pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp như tuyên truyền, phổ biến pháp luật về điều kiện đầu tư, kinh doanh; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đầu tư, kinh doanh. Đồng thời, thiết lập các hình thức đa dạng, linh hoạt trong tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp về quy định pháp luật liên quan điều kiện đầu tư, kinh doanh.

Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; cập nhật, công khai đầy đủ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và tại trụ sở cơ quan, hiệp hội, địa điểm sinh hoạt cộng đồng của doanh nghiệp; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thường xuyên rà soát, đề xuất giải pháp nhằm hạn chế bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực hiện thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, gửi Sở Tư pháp trước ngày 25 tháng thứ hai của quý và trước ngày 25.11 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Bùi Linh