Nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu  

Xem với cỡ chữ
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trên cơ sở thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Thành ủy Hà Nội là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Đảng đoàn HĐND thành phố đã xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác năm 2018.

Đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau giám sát, giải trình

Trước hết, Đảng đoàn HĐND thành phố xác định năm 2019 là thời điểm để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp thành phố gắn với khắc phục một số hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm năm 2018. Theo đó, Đảng đoàn HĐND thành phố sẽ chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp bằng nhiều hình thức như: Duy trì tổ chức các hội nghị chuyên đề giữa Thường trực, các Ban HĐND thành phố với Thường trực, các Ban HĐND quận, huyện, thị xã về trao đổi kỹ năng, tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ cùng cấp và các cơ quan liên quan trong các hoạt động của HĐND...


HĐND thành phố sẽ tăng cường công tác tái giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình trong năm 2019 
Ảnh: P.Long

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ quan tâm, chú trọng việc nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp bằng nhiều hình thức để mỗi đại biểu phải xác định đúng vị trí, vai trò và nhiệm vụ là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn HĐND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tái giám sát, khảo sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các kết luận giám sát, chất vấn, giải trình. Đồng thời, HĐND thành phố cũng chú trọng công tới công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, nhất là việc đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ở cấp cơ sở. “Để thực hiện công tác này có hiệu quả, thành phố tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng CNTT trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết đơn của công dân, nhằm thông tin kịp thời đến các cơ quan và tổ chức cá nhân có thẩm quyền về quá trình xử lý và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng, tránh tình trạng chuyển đơn chồng chéo hoặc đã hết thẩm quyền giải quyết” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định.

Điều hành công việc theo hướng rõ người, rõ trách nhiệm

Trong năm 2019, HĐND thành phố sẽ chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn mực, có năng và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ. Theo đó, HĐND thành phố sẽ quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐND, Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND thành phố về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của minh, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó. “Đặc biệt, chúng tôi sẽ đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt trên cơ sở 5 rõ, gồm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, tiếp tục phương châm “Một việc - một đầu mối xuyên suốt” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cam kết.

Không những vậy, HĐND thành phố sẽ thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” trong cơ quan HĐND và cơ quan Văn phòng HĐND thành phố bảo đảm đúng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Đồng thời, giao Văn phòng HĐND thành phố thường xuyên rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm của cơ quan, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý đảm bảo đề án thực sự phát huy tối đa hiệu quả.

Ngoài ra, thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương Khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, HĐND thành phố sẽ  tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là tổ chức rà soát các quy định, quy chế làm việc để đổi mới theo hướng rút gọn, minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm và đúng pháp luật. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND các cấp. Trong đó sẽ giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, số lượng Phó Chủ tịch HĐND thành phố, quận, huyện, thị xã; giảm đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.

Đáng chú ý, HĐND sẽ tham mưu cho Thành uỷ tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND quận, huyện, thị xã và xã, phường thị trấn. Tiếp tục xây dựng tiêu chí, đề xuất thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn ở những nơi đủ điều kiện.

LONG HUỲNH