Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành nghị quyết 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh dành toàn bộ thời gian của phiên họp Tổ để tập trung thảo luận các dự thảo nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre chú trọng chấn chỉnh công tác xây dựng và ban hành nghị quyết; nắm bắt tiến độ xây dựng bảo đảm các nghị quyết được ban hành đạt chất lượng.

Nghị quyết là sản phẩm quan trọng của kỳ họp, là công cụ để HĐND cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương. Do đó, việc không ngừng nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND là một vấn đề quan trọng. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này, việc ban hành nghị quyết của HĐND được bổ sung, hoàn chỉnh bởi một số quy định mới trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 15.4.2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản trên đã góp phần khắc phục những chồng chéo, trùng lắp trước đây khi tồn tại cùng lúc 2 văn bản Luật hướng dẫn việc xây dựng nghị quyết của HĐND, phân quyền quyết định các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho HĐND các cấp ban hành nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi kết luận tại buổi giám sát quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh
Ảnh: Vĩnh Hạ

Tập trung thảo luận tại Tổ về các dự thảo nghị quyết

Xác định tầm quan trọng trong việc xây dựng và ban hành các nghị quyết tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh Bến Tre đã có nhiều hoạt động thiết thực, không ngừng nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh tại các kỳ họp. Theo đó, phiên họp Tổ được tổ chức trước kỳ họp để đại biểu thảo luận về tài liệu kỳ họp. Trước đây, tại phiên họp Tổ, đại biểu HĐND thảo luận về tất cả tài liệu trình tại kỳ họp, bao gồm các dự thảo nghị quyết, báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Tuy nhiên, do kỳ họp HĐND tỉnh có rất nhiều tài liệu, thời gian họp Tổ thường chỉ có một ngày nên cách làm trên dẫn đến các nội dung thảo luận bị phân tán, các dự thảo nghị quyết không được thảo luận sâu.

Nhận thấy hạn chế này, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre đã đổi mới cách thức tiến hành theo hướng dành toàn bộ thời gian của phiên họp Tổ tập trung cho việc thảo luận các dự thảo nghị quyết, các tài liệu còn lại (như Báo cáo của UBND tỉnh) được các đại biểu nghiên cứu trước nhằm phục vụ việc thảo luận nghị quyết, không thảo luận riêng. Các ý kiến của đại biểu góp ý cho các dự thảo nghị quyết tại phiên họp Tổ, sau đó được tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan soạn thảo nghiên cứu, ý kiến nào tiếp thu thì chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo nghị quyết; ý kiến nào không tiếp thu thì có báo cáo giải trình nguyên nhân vì sao không tiếp thu, gửi đến đại biểu. Nhờ vậy, tại phiên họp tại hội trường khi thông qua nghị quyết, đại biểu chỉ còn thảo luận những vấn đề chưa đồng ý với giải trình của UBND tỉnh.

Với cách làm này, các kỳ họp gần đây, các dự thảo nghị quyết nhận được nhiều ý kiến góp ý hơn so với các kỳ họp trước, từ đó góp phần nâng cao chất lượng các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. Tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bến Tre qua xem xét, thảo luận đã quyết định dừng việc thông qua 2 nghị quyết do UBND tỉnh trình vì chưa bảo đảm chất lượng.

Chấn chỉnh công tác xây dựng và ban hành

Bên cạnh đó, để chấn chỉnh công tác xây dựng và ban hành nghị quyết, nâng cao chất lượng các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành, trong tháng 3.2019, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre tổ chức giám sát chuyên đề: Quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh. Thông qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14.5.2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy trình xây dựng và ban hành nghị quyết cá biệt của HĐND tỉnh của UBND, một số cơ quan chuyên môn thường xuyên tham mưu UBND tỉnh trình nghị quyết cho HĐND tỉnh. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng và ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, để nắm bắt tiến độ xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh, chuẩn bị báo cáo xin ý kiến Đảng đoàn HĐND tỉnh cho chủ trương về việc tổ chức Kỳ họp lệ kỳ giữa năm 2019, ngày 15.3.2019, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Công văn số 118/HĐND-TH đề nghị UBND tỉnh có báo cáo cụ thể về tình hình triển khai, tiến độ tham mưu xây dựng đối với từng nghị quyết mà UBND tỉnh đã đăng ký trình HĐND tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2019; những dự thảo nghị quyết nào quá trình xây dựng đang gặp khó khăn, chậm tiến độ và nguyên nhân, giải pháp khắc phục (nếu có); những kiến nghị, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh (nếu có) gửi về Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, nhằm bảo đảm các nghị quyết được ban hành đạt chất lượng.

VĨNH HẠ