Hà Tĩnh:

Nâng cao chất lượng các phiên họp của Thường trực HĐND 

Xem với cỡ chữ

Tại hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã với chủ đề:“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng các phiên họp của Thường trực HĐND” do Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, các đại biểu cho rằng, một trong những yếu tố bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của phiên họp Thường trực HĐND là việc giám sát thực hiện các nội dung kết luận phiên họp. Do đó, ngay sau mỗi phiên họp, Thường trực HĐND cần phân công các Ban HĐND theo dõi, giám sát việc thực hiện của các ngành, đơn vị liên quan. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cần tiếp tục quan tâm, phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động HĐND cấp cơ sở; tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành; giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trên địa bàn các huyện, thị, thành phố gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh...

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố trên cơ sở những giải pháp được thảo luận tại hội nghị, tích cực triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND.

H.PHONG