Nam Định sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Xem với cỡ chữ
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (TVTU) về việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến nay, Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thành lập các Tiểu ban phục vụ Ðại hội. Với sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của đảng viên trong toàn Ðảng bộ, công tác chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX đã cơ bản hoàn thành, đạt được yêu cầu đề ra.

Quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo Đại hội

Theo Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quy định Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tỉnh Nam Định đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các văn bản có liên quan. 

Toàn cảnh buổi họp báo

Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Nam Ðịnh lần thứ XX là sự kiện chính trị quan trọng của Ðảng bộ và Nhân dân trong tỉnh. Ðại hội khẳng định quyết tâm chính trị của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy những thành tựu đã đạt được, tăng cường đoàn kết, tích cực đổi mới, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy mọi nguồn lực để đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy Nam Ðịnh cảm ơn sự cộng tác, phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong thời gian qua, nhất là tuyên truyền về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh sắp diễn ra nhằm phát huy tốt hơn vai trò xung kích trên mặt trận công tác tư tưởng, góp phần quan trọng vào thành công của Ðại hội. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Nam Định Trần Văn Chung

 

Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy kịp thời nghiên cứu, tham mưu ban hành, cụ thể các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên thuộc các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ, thành lập 12 tổ công tác do các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Tổ trưởng; trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đại hội tại 15 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, thành lập đoàn giám sát tiến hành giám sát tại 2 Đảng bộ trực thuộc trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn, Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng lộ trình thời gian cụ thể, bảo đảm tiến độ đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, hoàn thành trước ngày 31.8.2020. Công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Dự thảo văn kiện được công bố rộng rãi 

Thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành xây dựng dự thảo văn kiện công phu, kỹ lưỡng với tinh thần khách quan, khoa học, trách nhiệm. Dự thảo văn kiện được công bố rộng rãi trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh, được thảo luận và đóng góp ý kiến trong đại hội đảng bộ các cấp. Tỉnh ủy đã tổ chức 3 hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đại diện các tầng lớp trí thức và văn nghệ sĩ; đại diện nhân sĩ và các tầng lớp nhân dân. 

Đồng thời, lấy ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí là người con quê hương đang công tác tại Trung ương và các đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng. Bản dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đăng trên Báo Nam Định để xin ý kiến góp ý nhân dân trong tỉnh. Tiểu ban văn kiện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo văn kiện trình Đại hội. Qua 6 lần chỉnh sửa, dự thảo văn kiện đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Thị Thu Hằng, Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Nam Ðịnh lần thứ XX sẽ được tổ chức trọng thể tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh 3 - 2, thời gian từ ngày 23 - 25.9.2020. Tham dự Ðại hội có 350 đại biểu chính thức trong đó có 51 đại biểu là các Ủy viên Ban chấp hành Ðảng bộ tỉnh Nam Định Khóa XIX và 299 đại biểu được bầu từ 15 Ðảng bộ trực thuộc. Về thành phần, đại biểu là nữ gồm 43 đồng chí, chiếm 12,29%; đại biểu trẻ 38 đồng chí, chiếm 10,86%. Về trình độ, đại biểu có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ 118 đồng chí, chiếm 33,71%; đại biểu có trình độ đại học 222 đồng chí, chiếm 66,43%. Ðại biểu có tuổi Ðảng cao nhất là 38 năm, trẻ nhất là 4 năm.

Phan Phương