Long An: Thu ngân sách năm 2019 vượt dự toán 

Xem với cỡ chữ
Sáng 5.12.2019, HĐND tỉnh Long An đã khai mạc Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019). Theo đánh giá của HĐND tỉnh, mặc dù gặp không ít khó khăn, hạn chế, song với sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trên tổng thể, tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Long An tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực, phấn khởi: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức khá cao (9,41%), cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng hướng công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp. Các Chương trình đột phá và Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh tiếp tục được tập trung thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tích cực.

Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo lộ trình, hướng vào tính bền vững, thực chất; hiện đã hoàn thành hồ sơ trình Trung ương công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác rà soát dự án đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các dự án lớn được chỉ đạo sát sao, thực hiện quyết liệt hơn và có chuyển biến bước đầu. Thương mại, dịch vụ phát triển khá. Thu ngân sách đạt cao (tổng thu dự kiến đạt khoảng 17.800 tỷ, vượt khá xa so dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao); chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm. Văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên.


Toàn cảnh kỳ họp

Năm 2020, tỉnh Long An xác định mục tiêu quan trọng là tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tập trung thực hiện các chương trình đột phá và công trình trọng điểm. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Kiểm soát đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phát huy khoa học công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo nhằm tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; lập lại trật tự pháp luật trong quản lý đất đai, đô thị, an toàn giao thông và ổn định môi trường. Tiếp tục cải cách hành chính, củng cố, tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, hiệu quả gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp 17 của HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, thông qua 23 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội như: Thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; quy định đối tượng cho vay thuộc chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; chính sách hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài; mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế; quy định các chế độ, chính sách, điều kiện hoạt động của đại biểu dân cử; quy định số lượng và chế độ đối với lực lượng công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại các xã; phê duyệt biên chế công chức, viên chức năm 2020.

CÔNG THÀNH