Liên minh HTX Hòa Bình: Đẩy mạnh xây dựng hợp tác xã quy mô lớn, hoạt động hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020- 2025, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhấn mạnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục tập trung các giải pháp đột phá; Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, liên kết chặt chẽ với hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thực hiện có hiệu quả các Đề án, đẩy mạnh xây dựng mô hình Hợp tác xã quy mô lớn hoạt động hiệu quả và nhân rộng.
Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể, HTX phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng muốn thực hiện được mục tiêu trên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình cần  lựa chọn nhân sự, bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ mới đủ tiêu chuẩn, năng lực, tâm huyết, kiến thức, kinh nghiệm, am hiểu về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; ủy viên, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình xây dựng và triển khai Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

“Với tinh thần “Hợp tác, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, Đảng đoàn, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tin tưởng sâu sắc, trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình sẽ đoàn kết, hoàn thành tốt các mục tiêu và Nghị quyết Đại hội” Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định.

Đoàn chủ tịch Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tính đến nay, toàn tỉnh Hòa Bình có 387 hợp tác xã, trong đó có 284 hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, 103 hợp tác xã phi nông nghiệp đang hoạt động; 03 quỹ tín dụng nhân dân; 02 liên hiệp hợp tác xã.

Giai đoạn 2015-2020, bình quân mỗi năm toàn tỉnh thành lập mới được trên 56 hợp tác xã/năm; hợp tác xã phát triển rộng khắp tại các huyện, thành phố trong tỉnh, trung bình mỗi huyện có trên 38 hợp tác xã hoạt động ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Hợp tác xã nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển, năm 2020 tăng cao so với năm 2015.

Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ của hợp tác xã đạt bình quân 3.240 triệu đồng/hợp tác xã, tăng 1.128.6 triệu đồng (53,45%) so với năm 2015, trong đó doanh thu bình quân của hợp tác xã với thành viên cũng tăng 839,1 triệu động (66,24%) so với năm 2015; chiếm khoảng 65% trong doanh thu bình quân 1 hợp tác xã.

 Lãi bình quân của một hợp tác xã tăng từ 315 triệu đồng năm 2015 lên 402 triệu đồng năm 2020 (tăng 27,57%). Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng  năm 2015 lên 4 triệu đồng/tháng năm 2020...

Hiện nay các hợp tác xã có 12.638 thành viên tham gia, tăng 42,74 % so với năm 2015, tạo việc làm thường xuyên cho 21.600 lao động.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã ​​​​​Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các hợp tác xã cung ứng nhiều dịch vụ đầu vào, bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm đầu ra mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên. Thông qua hợp tác xã các cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ có điều kiện được liên kết với nhau để tổ chức sản xuất với quy mô lớn hơn; tăng cường năng lực về vốn, tài sản, khoa học kỹ thuật, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường và tiêu thụ sản phẩm. Do đó tiết kiệm được chi phí, tạo ra những sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao hơn, thị trường tiêu thụ ổn định, đời sống của thành viên và lao động được tăng lên, góp phần xóa đói giảm nghèo tại cộng đồng.

Nhìn chung, nhiệm kỳ 2015-2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hoà Bình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Có nhiều sáng kiến, đề xuất tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng chủ trương, cơ chế chính sách cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hoà Bình đặt mục tiêu tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nhanh và bền vững cả về số lượng và chất lượng với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, mô hình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả, cạnh tranh; tham gia tích cực vào chuỗi giá trị hàng hoá chủ lực trong nền kinh tế của tỉnh, của vùng và của cả nước.

Mục tiêu đề ra, bình quân mỗi năm thành lập mới 15 tổ hợp tác và 35 hợp tác xã. Đến năm 2025, doanh thu bình quân 1 hợp tác xã đạt trên 4,4 tỷ đồng/năm; thu hút khoảng 22.300 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 31.500 lao động.

Bảo Ngân