Lào Cai: Sắp xếp giảm đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập 

Xem với cỡ chữ
Sau khi giám sát thực tế tại các ngành, địa phương, đơn vị sự nghiệp, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh để thống nhất các nhận định, đánh giá và kết quả giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, sử dụng biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc đều nhất trí cao với những nhận định, đánh giá về kết quả, tồn tại, hạn chế và các kiến nghị với Trung ương, địa phương. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các quy định về cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo các sở, ngành và địa phương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị theo hướng giảm đầu mối quản lý, chú trọng việc sử dụng số lượng người làm việc bảo đảm tinh gọn, năng suất, hiệu quả; sớm ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công, giá các loại dịch vụ công trong từng lĩnh vực làm cơ sở thực hiện cơ chế đặt hàng. Đồng thời, thống nhất kiến nghị Trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi thực hiện lộ trình nâng mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công.

KIM THU