Lạng Sơn: Công tác quản lý các hợp tác xã chưa được quan tâm  

Xem với cỡ chữ

Giám sát việc tổ chức sản xuất và xây dựng mô hình Khu dân cư kiểu mẫu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn, Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận: Những năm qua, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn của các cấp, các ngành đối với hoạt động của HTX nông nghiệp, các mô hình phát triển sản xuất và xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu được xây dựng, duy trì và đã có chuyển biến tích cực, nhận thức của nhân dân từng bước được nâng cao, đời sống người dân được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn... Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tại một số xã chưa quyết liệt, còn lúng túng; hiệu quả tuyên truyền chưa cao; một bộ phận người dân và một số HTX chưa chủ động, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước; công tác quản lý nhà nước đối với các HTX chưa được quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên...

MAI PHƯƠNG