Lai Châu: Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 

Xem với cỡ chữ
Văn phòng HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Những năm qua, Văn phòng HĐND tỉnh đã chú trọng triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, tiêu biểu trong các phong trào thi đua có thể kể đến: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025… Công tác khen thưởng cũng luôn được quan tâm, làm tốt, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ…

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại; thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; xác định 4 nhóm giải pháp, trong đó có: Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến…

THỦY NGUYỄN