Lai Châu: Cần nắm vững nguồn gốc tài sản khi được cấp, mua sắm 

Xem với cỡ chữ

 Trao đổi tại cuộc họp thông qua Kết luận giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các đại biểu cơ bản nhất trí báo cáo đánh giá kết quả giám sát của Ban. Có đại biểu đề nghị làm rõ đơn vị chưa ký thỏa thuận khung theo quy định; phân định rõ thời điểm hiệu lực Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18.9.2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định hạn chế trong triển khai thực hiện cho chính xác... Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Văn Huỳnh đề nghị bổ sung ưu điểm UBND tỉnh sớm ban hành văn bản cụ thể hóa Thông tư 92/TT-BTC. Về tồn tại, nêu rõ công trình không có chủ trương đầu tư; việc xây dựng và thẩm định dự toán của các cơ quan không sát dẫn đến phải điều chuyển kinh phí. Về kiến nghị với UBND tỉnh, đề nghị bổ sung: Chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao trách nhiệm lập thẩm định dự toán để phát huy hiệu quả nguồn vốn; kiến nghị chấn chỉnh các cơ quan nắm vững nguồn gốc hình thành của tài sản khi được cấp, mua sắm cho các cơ quan, đơn vị.

HOÀNH HÀ