Kiểm tra 1.136 văn bản quy phạm pháp luật 

Xem với cỡ chữ
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục đã kiểm tra đối với 1.136 văn bản (103 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ; 1.033 văn bản của địa phương), kịp thời phát hiện, kết luận kiểm tra và kiến nghị xử lý đối với các văn bản có quy định trái pháp luật.
Đang kiểm tra xe chở lòng lợn vi phạm

Đặc biệt, trong công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Cục đã thực hiện vai trò là đơn vị đầu mối, tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ và nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật để phát hiện, xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển, nhất là các văn bản, quy định về môi trường đầu tư, kinh doanh theo các Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 7.2.2020 và Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, các bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương. Trên cơ sở rà soát của các bộ, ngành, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã và đang tham mưu, giúp Tổ công tác của Thủ tướng tổng hợp, xây dựng Báo cáo của Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp xử lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Phạm Hải