Khuyến khích xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Giảm dần số đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN); tăng dần quy mô tuyển sinh; đẩy mạnh xã hội hóa GDNN; ưu tiên phát triển các trường chất lượng cao tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, các nước phát triển trong nhóm G20 và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho các ngành, nghề, đối tượng đặc thù… là những nội dung chính trong Dự thảo Tờ trình Chính phủ về quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở GDNN đến năm 2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB-XH).

Tăng quy mô tuyển sinh

Với mục tiêu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở GDNN theo hướng mở và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động; bảo đảm quy mô, cơ cấu và hợp lý về ngành nghề, trình độ đào tạo; chuẩn hoá, hiện đại hoá, có phân tầng chất lượng, tạo cơ hội tiếp cận GDNN cho mọi người dân bảo đảm việc học tập suốt đời góp phần hình thành đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng mềm; gắn kết chặt chẽ đào tạo nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội… Bộ LĐ, TB-XH dự kiến, từ nay đến 2021, quy mô tuyển sinh cả nước sẽ đạt 2,6 triệu người mỗi năm (hiện tại đang là 2,2 triệu/năm), ít nhất 80% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Cùng với đó, sẽ giảm tới ¼ số đầu mối cơ sở GDNN so với hiện tại; giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015. Tương đương, bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%, trong đó, trường trung cấp giảm tối thiểu 15%.

Đến 2025, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 4,6 triệu người mỗi năm và ít nhất 85% người học có việc làm; năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo. Tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2%.

Đến 2030, phấn đấu quy mô tuyển sinh đạt 6,3 triệu người mỗi năm; ít nhất 90% người học có việc làm và có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo; tiếp tục thực hiện giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp GDNN công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Giảm dần đầu mối GDNN

Bộ LĐ,TB-XH cho biết, để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ sẽ cơ cấu lại hoặc giải thể các trường trung cấp, trường cao đẳng hoạt động không hiệu quả, hoặc không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện thành lập và hoạt động GDNN. Sáp nhập theo lộ trình các trường trung cấp công lập vào trường cao đẳng công lập, trước mắt thực hiện đối với các trường trung cấp có nhiều ngành, nghề đào tạo trùng với ngành, nghề đào tạo của trường cao đẳng trên địa bàn. Bên cạnh đó, từng bước chuyển cơ sở GDNN công lập thuộc các bộ, ngành T.Ư về chính quyền địa phương quản lý đối với các cơ sở GDNN đóng trên địa bàn các địa phương, mà có nhiều ngành, nghề đào tạo trùng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do địa phương quản lý.

Riêng các cơ sở GDNN công lập đang hoạt động có hiệu quả, đã tự chủ; các trường đang được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án tự chủ thì tiếp tục triển khai đào tạo theo quy định hiện hành; không xem xét sắp xếp, tổ chức lại. Trường hợp cần thiết phải xem xét để sáp nhập với các cơ sở GDNN khác thì phải bảo đảm nguyên tắc hoạt động hiệu quả sau sắp xếp và được sự đồng thuận của các cơ sở GDNN.

Bộ LĐ, TB-XH và các cơ quan liên quan cũng sẽ sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cấp huyện, và hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, trung cấp để tổ chức đào tạo. Đối với các trường công lập đào tạo các ngành, nghề, đối tượng đặc thù như: Trường dân tộc thiểu số, trường dạy nghề cho người tàn tật, trường thủ công mỹ nghệ, trường đào tạo các nghề phục vụ kinh tế biển..., thì xây dựng Đề án phát triển và nâng cao chất lượng làm căn cứ đầu tư và giao kinh phí hoạt động thường xuyên. Ngoài ra, sẽ khuyến khích thành lập mới cơ sở GDNN tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên doanh nghiệp thành lập cơ sở GDNN nhưng sẽ hạn chế thành lập mới cơ sở GDNN công lập.

Cùng với mục tiêu giảm đầu mối cơ sở GDNN, Bộ LĐ, TB-XH đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hệ thống; tăng số lượng trường được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao. Đặc biệt, tăng dần số lượng trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20 và trình độ các nước ASEAN-4 (là nhóm 4 nước có trình độ giáo dục nghề nghiệp phát triển nhất ASEAN). Cụ thể, đến năm 2021, có khoảng 3-5 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20;40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4; đến năm 2025, có khoảng 5-7 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; 40 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4; năm 2030, có khoảng 15 trường tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; 50 trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4…

Bình Nhi